Často kladené otázky

Otázky a odpovede z Národného informačného dňa programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 dňa 2.10.2015 v Bratislave

Otázky a odpovede z Národného informačného dňa programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 dňa 14.10.2015 v Košiciach


Kedy bude spustená prvá výzva programu spolupráce?
Prvé kolo prvej výzvy na predkladanie projektov sa plánuje zverejniť počas kick-off konferencie 23.-24. 9. 2015.

Aké priority a typy aktivít budú podporené v rámci programu spolupráce?
Priority aj typy aktivít sú uvedené v programe spolupráce, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Program podporí projekty z oblasti rámcových podmienok pre inovácie, podnikových a sociálnych inovácií, prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, manažmentu ekologických koridorov, vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikám, pripravenosti na zvládanie rizika katastrof, dopravných systémov, energetickej bezpečnosti a efektívnosti, zlepšovania inštitucionálnych kapacít pre riešenie významných spoločenských výziev. Program obsahuje aj jeden špecifický cieľ pre podporu tzv. správy a implementácie Dunajskej stratégie.

Aké sú charakteristiky prvej výzvy?
-          Na rozdiel od predošlého obdobia sú žiadosti vyberané dvojkolovou procedúrou.
-          Prvá výzva je otvorená pre všetky programové priority a špecifické ciele, okrem špecifického cieľa 4.2.
-          Indikatívna finančná alokácia pre prvú výzvu zatiaľ nie je stanovená.
-          Žiadosť bude možné podať kompletne elektronickou formou.
-          Pre podanie žiadosti platia zjednodušené formálne požiadavky.

Čo je to dvojkolová procedúra?
Základom prvého kola je „vyjadrenie záujmu – expression of interest (EOI). V druhom kole bude potrebné vyplniť úplný formulár žiadosti.

Kontinuita medzi prvým a druhým kolom musí byť zachovaná, určité náležitosti ako napr. projektové zameranie nebude možné meniť.

Aký veľký môže byť rozpočet projektu?
Odporúčaná veľkosť rozpočtu projektu zatiaľ nebola stanovená.

Aký počet partnerov má projekt mať?
Partnerstvo sa musí skladať minimálne z troch finančných partnerov z troch krajín, aspoň dvaja z nich musia pochádzať z oblasti dunajského regiónu.

Nadnárodné projekty v Dunajskom regióne zahŕňajú štáty:
1. členské štáty EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, časť Nemecka, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
2. nečlenské štáty EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a časť Ukrajiny.

Aký druh partnerov je možné prizvať?
Oprávnenými partnermi sú:
-  Národné, regionálne a lokálne verejné subjekty (vrátane EZÚS)
-  Subjekty konajúce podľa verejného práva (public-equivalent bodies)
-  Súkromné inštitúcie, vrátane súkromných spoločností, ktoré majú právnu subjektivitu
-  Medzinárodné organizácie činné podľa národného práva jedného z členských štátov programu alebo s určitými obmedzeniami podľa medzinárodného práva
 
Súkromné podniky (private enterprises) nie sú oprávnené byť vedúcimi partnermi (Lead Partners – LP), súkromné neziskové subjekty (private non-profit bodies) sú oprávnenými vedúcimi partnermi po splnení dodatočných podmienok.

Aký je rozpočet celého programu a miera spolufinancovania podľa krajín?
-  Celkové dostupné prostriedky z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) sú vo výške 202,3 mil. EUR a z IPA (Nástroj predvstupovej pomoci) vo výške 19,8 mil. Eur.

Finančné prostriedky sa prerozdelia v rámci prioritných osí nasledovne:
   - Prioritná os 1 - Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región -  28% ERDF a 27% IPA
   - Prioritná os 2 - Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre - 32% ERDF a 31% IPA
   - Prioritná os 3 - Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región - 21% ERDF a 20% IPA
   - Prioritná os 4 - Dobre spravovaný dunajský región - 13% ERDF a 12% IPA
 
-  Miera spolufinancovania projektov z ERDF je 85 %. V programe sa uplatňuje systém spätnej refundácie vynaložených oprávnených a overených nákladov na projekt.
 
Je na Slovensku národné spolufinancovanie projektov?
Zatiaľ neexistuje národné spolufinancovanie (15 %) projektov na Slovensku.

Koľko má trvať implementácia projektu?
Maximálna doba implementácie projektu je 30 mesiacov.
 
Kde nájdem Implementačný manuál a Príručku žiadateľa pre prvú výzvu?
Všetky súbory k 1. výzve na predkladanie projektov budú zverejnené po vyhlásení výzvy.

V čom spočíva zjednodušenie oproti predošlému obdobiu?
-   Zjednodušené administratívne/formálne požiadavky
-   Zjednodušené administratívne/finančné pravidlá
-   Harmonizovaná terminológia a pravidlá naprieč programami
-   Harmonizované podklady naprieč programami
-   Zjednodušený a jasnejší systém ukazovateľov
-   Prehľadnejšia pomoc pre žiadateľov/prijímateľov
-   Elektronická forma podávania žiadostí a pre monitorovanie pokroku projektu

Aká existuje podpora pre žiadateľov o projekt?
-  Súbor dokumentov pre 1. výzvu na predkladanie projektov
-  Nadnárodné informačné dni / Fóra pre hľadanie nových partnerov
-  Národné informačné dni
-  Pre vedúcich žiadateľov (lead applicants) zorganizované nadnárodné tréningy
-  Individuálna pomoc pre projektových žiadateľov – Národný kontaktný bod (NCP) /Spoločný sekretariát (JS)

Kde môžem nájsť partnerov za hranicami pre spoločný projekt?
Existuje dočasná platforma, ktorá umožňuje vyhľadávať partnerov za hranicami v rámci programu s názvom Provisional Partner Search Platform

Platforma aj oficiálna webová stránka programu je v procese vývoja. Informácie o novej web stránke budú zverejnené na stránke http://www.danube2014.gov.sk/

Čo mám robiť, ak chcem pravidelne dostávať aktuálne informácie?
Napíšte nám Vaše meno, organizáciu, kontaktné údaje (tel. číslo a email) na danube@vlada.gov.sk a my Vás zaradíme do databázy a budeme Vám posielať najnovšie udalosti v programe.

Mám ďalšie otázky
Kontaktovať nás môžete na danube@vlada.gov.sk alebo sa môžete obrátiť priamo na Spoločný sekretariát programu. Kontaktné údaje sekretariátu si viete stiahnuť tu.
 


 

18466